Master John Hus Mistr Jan Hus Magister Johannes Hus

Z projevu Václava Havla na Mezinárodním sympoziu o Mistru Janu Husovi
Papežská Lateránská univerzita
Vatikán
17. prosince 1999
 

„…Husovo vroucí, bytostné přimknutí k Pravdě, k jejímu věrnému následování v hlubokém souladu nejniternějšího přesvědčení a skutků každodenního života zůstává přes proměny věků a dílčích filozofických i teologických náhle-dů trvalou výzvou duchovního dědictví našeho národa. Zvláštního významu však nabývá dnes, v obecné potřebě hluboké proměny smýšlení a jednání tváří v tvář prahu třetího tisíciletí.

V této souvislosti bych si přál, abychom uvažoval o Husově Řeči o míru, kterou českému mistrovi již nebylo v Kostnici dáno proslovit. Hus chtěl adresovat sněmu i celé církvi výzvu k trojímu smíření: smíření člověka s Bohem, člověka se sebou samým a člověka s bližním. Přičemž mír v prvním smyslu, totiž mír člověka s Bohem, podle Husa „má takový dosah, že bez něho je každý jiný mír nemyslitelný.“ Podstatou druhého míru, totiž míru člověka se sebou samým, je Husovi podřazenost těla vůči duši, protože tělo má duši sloužit.“

Třetí mír, mír člověka s bližním, se pak „projevuje bratrským milováním a tedy předpokládá víru a naději. Vycházejíce z víry musíme zajisté věřit, že obecenství svatých zmocňuje každého vyvoleného dobrého křesťa-na k tomu, aby sloužil k prospěchu kohokoli, jak zase zločinný člověk škodí zde na světě každému křesťanu, jakkoli vzdálenému.“

Hus jako málokterý myslitel před ním klade důraz na svědomí člověka. Nejen poslušnost k autoritě a instituci, ale zároveň a především na nikoho nedelegovatelné osobní rozhodnutí, vycházející z vlastního přesvědčení – to je Husovo novum. Předjímá tím nejen další vývoj evropského náboženského myšlení, nýbrž i hodnoty, které jsou uloženy v základech dnešního ideálu lidských práv, demokracie a občanské společnosti…“

 

J. Třeštík: Prezidentovi v patách aneb Fotografoval jsem Václava Havla, Hart, Praha, 2003

 
prev next